จัดการข้อมูลคณะ

แก้ไข ลบ สาขาวิชา รายชื่อคณะ
1. International Chinese College
2. International College
3. Sripatum International College (กทม.)
4. test
1 5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 6. การบัญชีและการเงิน
6 7. คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 8. คณะกายภาพบำบัด
9. คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
85 10. คณะการจัดการ
25 11. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
15 12. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7 13. คณะการบริการและการท่องเที่ยว
3 14. คณะการบริหารและจัดการ
1 15. คณะการบริหารและจัดการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
33 16. คณะการบัญชีและการจัดการ
1 17. คณะการบิน
18. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
15 19. คณะการสื่อสารมวลชน
10 20. คณะการแพทย์บูรณาการ
2 21. คณะการแพทย์แผนจีน
2 22. คณะการแพทย์แผนไทย
1 23. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
182 24. คณะครุศาสตร์
25. คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) ภาษาไทย ปกติ
52 26. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 27. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น
22 28. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6 29. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสงขลา
30. คณะจัดการ
2 31. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
5 32. คณะจิตวิทยา
19 33. คณะจีนวิทยา
8 34. คณะดนตรีและการแสดง
35. คณะดิจิทัลมีเดีย (กทม.)
36. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปภาพยนตร์
1 37. คณะดิจิทัลอาร์ต
8 38. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
9 39. คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร
7 40. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
15 41. คณะทันตแพทยศาสตร์
3 42. คณะทัศนมาตรศาสตร์
3 43. คณะนวัตกรรมสังคม
1 44. คณะนวัตกรรมเกษตร
83 45. คณะนิติศาสตร์
1 46. คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
1 47. คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
48. คณะนิติศาสตร์(กทม.)
49. คณะนิติศาสตร์(วิทยาเขตขอนแก่น)
50. คณะนิติศาสตร์(วิทยาเขตชลบุรี)
1 51. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
29 52. คณะนิเทศศาสตร์
53. คณะนิเทศศาสตร์(กทม.)
54. คณะนิเทศศาสตร์(วิทยาเขตขอนแก่น)
55. คณะนิเทศศาสตร์(วิทยาเขตชลบุรี)
56. คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
194 57. คณะบริหารธุรกิจ
58. คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
59. คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
60. คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
9 61. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตนครราชสีมา
7 62. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน
6 63. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
7 64. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
17 65. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
16 66. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
5 67. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
30 68. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
8 69. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
70. คณะบริหารธุรกิจและรัฐศาสนศาสตร์
29 71. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
6 72. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
73. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
18 74. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 75. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแก่น
14 76. คณะบริหารศาสตร์
1 77. คณะบัญชี
1 78. คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
1 79. คณะประมง วิทยาเขตบางเขน
10 80. คณะผลิตกรรมการเกษตร
85 81. คณะพยาบาลศาสตร์
1 82. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
83. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1 84. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
1 85. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
86. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
3 87. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1 88. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
1 89. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1 90. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1 91. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขติทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
92. คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)
93. คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย์)
94. คณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล)
1 95. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
9 96. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
2 97. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
8 98. คณะพลศึกษา
7 99. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
8 100. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6 101. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
102. คณะพัฒนาบุคลากรการบิน
6 103. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา
27 104. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
13 105. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
6 106. คณะพุทธศาสตร์
107. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
5 108. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
99 109. คณะมนุษยศาสตร์
46 110. คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
111. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
17 112. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์
310 113. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 114. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
115. คณะมัณฑนศิลป์
2 116. คณะรังสีเทคนิค
1 117. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
157 118. คณะรัฐศาสตร์
17 119. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
14 120. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4 121. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 122. คณะวนศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
1 123. คณะวัฒนธรรมศาสตร์
2 124. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 125. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
14 126. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
24 127. คณะวิจิตรศิลป์
3 128. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
263 129. คณะวิทยาการจัดการ
72 130. คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
131. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
6 132. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32 133. คณะวิทยาการสารสนเทศ
24 134. คณะวิทยาการสื่อสาร
3 135. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
4 136. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
11 137. คณะวิทยาการอิสลาม
3 138. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
139. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 140. คณะวิทยาศาตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
8 141. คณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์
3 142. คณะวิทยาศาตร์และสังคมศาสตร์
2 143. คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
335 144. คณะวิทยาศาสตร์
21 145. คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
8 146. คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
13 147. คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
13 148. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4 149. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน
150. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
13 151. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
66 152. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5 153. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
3 154. คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
12 155. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10 156. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
14 157. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
5 158. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
14 159. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตนครราชสีมา
8 160. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
266 161. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)
4 163. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
164. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1 165. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง
16 166. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
15 167. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
17 168. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
378 169. คณะวิศวกรรมศาสตร์
170. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)
171. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)
11 172. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5 173. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
2 174. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตน่าน
30 175. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3 176. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
2 177. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง
9 178. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3 179. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
2 180. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
10 181. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง
8 182. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
21 183. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
43 184. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18 185. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครราชสีมา
67 186. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 187. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12 188. คณะวิเทศศึกษา
86 189. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 190. คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
10 191. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
9 192. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 193. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
2 194. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
195. คณะศิลปศาสตร
272 196. คณะศิลปศาสตร์
197. คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
2 198. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสงขา
8 199. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
8 200. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
10 201. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
11 202. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
97 203. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 204. คณะศิลปะศาสตร์
196 205. คณะศึกษาศาสตร์
14 206. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
6 207. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
14 208. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
9 209. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
6 210. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5 211. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
9 212. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
39 213. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26 214. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
4 215. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
4 216. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
10 217. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
31 218. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
219. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
12 220. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5 221. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
6 222. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ วิทยาเขตนครราชสีมา
5 223. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
26 224. คณะสหวิทยาการ
29 225. คณะสหเวชศาสตร์
3 226. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
169 227. คณะสังคมศาสตร์
119 228. คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
12 229. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
6 230. คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
1 231. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
232. คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
7 233. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1 234. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
1 235. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
236. คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
1 237. คณะสังคมและมนุษยศาสตร์
3 238. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 239. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
20 240. คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 241. คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ
1 242. คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
73 243. คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 244. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
30 245. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
3 246. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
2 247. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
3 248. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
5 249. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
3 250. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
1 251. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5 252. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิงแวดล้อม
253. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
10 254. คณะสารสนเทศศาสตร์
6 255. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 256. คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน
2 257. คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน
13 258. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 259. คณะสื่อสารมวลชน
38 260. คณะอักษรศาสตร์
6 261. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
1 262. คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3 263. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)
19 264. คณะอุตสาหกรรมบริการ
6 265. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 266. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
7 267. คณะอุตสาหกรรมอาหาร
50 268. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2 269. คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
12 270. คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน
2 271. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
6 272. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
273. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)
6 274. คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน
9 275. คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน
2 276. คณะเกษตรศาสตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ+ทุ่งใหญ่
42 277. คณะเกษตรศาสตร์
19 278. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 279. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
14 280. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
12 281. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
14 282. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์
5 283. คณะเกษตรและเทคโนโลยี
4 284. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน
12 285. คณะเทคนิคการแพทย์
23 286. คณะเทคโนโลยี
2 287. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
3 288. คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตบสุรินทร์
9 289. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
290. คณะเทคโนโลยีการอาหาร
58 291. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 292. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
3 293. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
8 294. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
295. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
296. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 297. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 298. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
1 299. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1 300. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
3 301. คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7 302. คณะเทคโนโลยีสังคม
78 303. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
304. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทม.)
305. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแก่น)
306. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตชลบุรี)
43 307. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
308. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2 309. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8 310. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 311. คณะเทคโนโลยีอาหาร
35 312. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 313. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
13 314. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
3 315. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
316. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
6 317. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
15 318. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
42 319. คณะเภสัชศาสตร์
47 320. คณะเศรษฐศาสตร์
14 321. คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
6 322. คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
323. คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
4 324. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6 325. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
52 326. คณะแพทยศาสตร์
1 327. คณะแพทยศาสตร์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
3 328. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1 329. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - ตากสิน
7 330. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8 331. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 332. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
8 333. คณะโบราณคดี
11 334. คณะโลจิสติกส์
2 335. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
4 336. ทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง วิทยาเขตหลัก
337. บริหารธุรกิจ
338. พยาบาลศาสตร์
2 339. พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
340. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แม่สอด)
1 341. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์
1 342. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
1 343. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
344. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9 345. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
28 346. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
347. วท.บ. เกษตรศาสตร์
348. วิทยาการจัดการ (แม่สอด)
349. วิทยาการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
350. วิทยาการสารสนเทศ
21 351. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
16 352. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3 353. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
1 354. วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาเขตบางเขน
355. วิทยาลัยการดนตรี
8 356. วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
357. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
2 358. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
1 359. วิทยาลัยการบินนานาชาติ
37 360. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
4 361. วิทยาลัยการฝึกหัดครู
2 362. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
363. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
10 364. วิทยาลัยการศึกษา
365. วิทยาลัยการออกแบบ
12 366. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
17 367. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
3 368. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
3 369. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
370. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
371. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 372. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตตรัง
2 373. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
4 374. วิทยาลัยจีนศึกษา
1 375. วิทยาลัยดนตรี
7 376. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2 377. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
1 378. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
2 379. วิทยาลัยธาตุพนม
2 380. วิทยาลัยนวัตกรรม
1 381. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
6 382. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
383. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 384. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
2 385. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
11 386. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
13 387. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
84 388. วิทยาลัยนานาชาติ
4 389. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3 390. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1 391. วิทยาลัยนานาชาติจีน
3 392. วิทยาลัยนานาชาติดิษยศริน
4 393. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
2 394. วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
4 395. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
1 396. วิทยาลัยนาหว้า
1 397. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
19 398. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9 399. วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี
10 400. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 401. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3 402. วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
1 403. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
404. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3 405. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
406. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 407. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
3 408. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
2 409. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
2 410. วิทยาลัยพัฒนามหานคร วิทยาเขตหลัก
411. วิทยาลัยรัตภูมิ
2 412. วิทยาลัยราชสุดา
6 413. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1 414. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
10 415. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
2 416. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
2 417. วิทยาลัยศาสนศึกษา
7 418. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
5 419. วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
2 420. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
38 421. วิทยาลัยสหวิทยาการ
7 422. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1 423. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
5 424. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
3 425. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
3 426. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
42 427. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 428. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
429. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
4 430. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
2 431. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
432. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
11 433. วิทยาลัยเพาะช่าง
1 434. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
1 435. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี)
1 436. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
4 437. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
1 438. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3 439. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
2 440. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
441. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ส.บ.)
1 442. วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
12 443. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
444. วิทยาลัยโพ
5 445. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
8 446. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
447. วิทยาศาสตร์
448. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
449. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
450. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด เอกภาษาไทย
3 451. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาเขตหลัก
14 452. วิทยาเขตกาญจนบุรี
16 453. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
6 454. วิทยาเขตนครสวรรค์
1 455. วิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้ง
7 456. วิทยาเขตอำนาจเจริญ
457. ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม
458. ศึกษาศาสตร์
1 459. สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
1 460. สถาบันการบิน
461. สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
2 462. สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
1 463. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
2 464. สถาบันสหสรรพศาสตร์ วิทยาเขตนครราชสีมา
1 465. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
466. สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
3 467. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
468. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
1 469. สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
4 470. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1 471. สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
472. สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน (ภาษาไทย ปกติ)
473. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (คณิต-วิทย์)
474. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) (ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ)
475. สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาคณิตสาตร์
476. สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์
477. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาษาไทย ปกติ
478. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 479. สำนักวิชาการจัดการ
6 480. สำนักวิชาจีนวิทยา
4 481. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
1 482. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1 483. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
1 484. สำนักวิชานิติศาสตร์
1 485. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร วิทยาเขตหลัก
1 486. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
487. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
13 488. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7 489. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 490. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
11 491. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
492. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3 493. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
1 494. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 495. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
496. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
497. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2 498. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
499. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
2 500. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4 501. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5 502. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 503. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 504. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
505. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ)
2 506. เกษตรและชีวภาพ
507. เทคโนโลยี
3 508. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
509. เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
510. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
511. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แม่สอด)
512. แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - ตากสิน
2 513. แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล วิทยาเขตสกลนคร
514. แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
515. แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-จุฬาภรณ์ฯ
6 516. โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
3 517. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
518. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
4 519. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 520. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
3 521. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
1 522. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
4 523. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
9 524. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
12 525. โรงเรียนการเรือน