พี่จื้อ - EDUGEN
ยศเฉลิม สุกุ
ประวัติการศึกษา
   กำลังศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาเอก Cell Biology and Human Molecular Genetic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่จื้อ