คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์สสรุปเนื้อหาสังคม ม.ปลาย
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.ปลาย แบบกระชับ จับจุดเฉพาะส่วนที่สำคัญ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสนามแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น A-level หรือการจัดสอบเองของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 สาระวิชา (ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์) สร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาซึ่งจะกลายมาเป็นกรอบแนวความคิดหลัก เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้ และฝึกทำโจทย์จากข้อสอบเก่าย้อนหลัง
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 59 ชม.

2,900.-

จาก 1.7K คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ศาสนา เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อศาสนาในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 9 ชม.

1,200.-

จาก 590 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา หน้าที่พลเมือง
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง หน้าที่พลเมือง เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อหน้าที่พลเมืองในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาสังคมวิทยา การเมืองการปกครอง และกฎหมาย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,200.-

จาก 472 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาระบบเศรษฐกิจ กลไกราคา เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,200.-

จาก 492 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ภูมิศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อภูมิศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 11 ชม.

1,200.-

จาก 465 คน
คอร์สสรุปเนื้อหา ประวัติศาสตร์
พี่พู่ - EDUGEN
คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม เรื่อง ประวัติศาสตร์ เป็นคอร์สที่รวบรวมทุกส่วนสำคัญที่ออกสอบเกี่ยวกับหัวข้อประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ครบถ้วนทั้ง เนื้อหาประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ตะวันออก และประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบเก่าย้อนหลังมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกฝนและทำความเข้าใจ พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบอีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 15 ชม.

1,200.-

จาก 597 คน
คอร์สพร้อมสอบสังคม A-level
พี่พุฒิ - EDUGEN
คอร์สพร้อมสอบสังคม A-Level คอร์สพร้อมสอบสังคม A-Level เป็นคอร์สที่ดึงจุดเน้นต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการสอบในวิชาสังคมออกมาอย่างตรงจุด ครบทุก 5 สาระวิชา ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ จัดเต็มทุกเรื่องสำคัญที่ออกสอบ อีกทั้งยังมีเทคนิคการเตรียมตัวสอบที่ทันสมัย ถูกใจวัยรุ่น พร้อมโจทย์จากข้อสอบจริงให้ฝึกทำเสริมความมั่นใจแบบจัดเต็ม
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 40 ชม.

2,900.-

จาก 167 คน
คอร์สสรุปเข้มเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย
พี่โอ - EDUGEN
คอร์สสรุปเข้มเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย เป็นคอร์สที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญของวิชาสังคมศึกษา ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ประเด็นที่มักออกสอบ และตัวชี้วัดสำคัญของหลักสูตร อีกทั้งยังสอดแทรกแบบทดสอบที่คล้ายคลึงกับข้อสอบ A-Level เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทบทวนความเข้าใจของตัวเอง เติมเต็มความรู้จากห้องเรียน ต่อยอดเนื้อหาในคอร์สเรียนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น และสามารถทำข้อสอบในสนามจริงได้อย่างมั่นใจ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 47 ชม.

2,990.-

จาก 261 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-